Adatvédelmyi Nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató
Érvényes : 2020. június 20. napjától visszavonásig
 
http://penzz-impex.hu oldal tiszteletben tartja Felhasználóik személyes adatainak védelméhez fűződő jogokat. Adatvédelmi tájékoztatónk leírja, hogy a weboldalunkon a felhasználóink által megadott személyes adatokat hogyan dolgozzuk fel és miként használjuk. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy megvédje felhasználóink személyes adatinak biztonságát.  Portálunk szolgáltatásait mindenki ingyenesen veheti igénybe.
 
I. Adatkezelő adatai:
Adatbázis szerzői jogának tulajdonosa, a weboldal üzemeltetője: Penzz-Impex Kft.
Levelezési cím: 3242 Parádsasvár, Rákóczi u. 13.
Adószám: 11169310-2-10
Weboldal: http://penzz-impex.hu
E-mail cím: info@penzz-impex.hu
Telefonszám: +36-30-2399-273
 
Adattárolás helye: W3HOST Bt.
Levelezési cím:1156 Budapest, Sárfű utca 25.
Cégjegyzékszám: 01-06-783082
Adószám: 22153632-2-42
Telefonszám: +36-70-212-8290
 
A felhasználói adatokat a http://penzz-impex.hu weboldal csak saját célra használhatja fel, harmadik személy részére nem adjuk ki ezeket. Az adatokat biztonságos, bérelt szerveren, illetve szükség esetén az oldal üzemeltetőjének saját számítógépén tároljuk.
 
II. Kezelt adatok köre:
Az adatmegadás önkéntes, az adatok törlése vagy módosítása az info@penzz-impex.hu email címre érkező hiteles - a regisztrált e-mail címről érkező - kérelem esetén egy munkanapon belül megtörténik. A regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): Teljes név* E-mail cím* Jelszó* Szállítási cím (irányítószám, település, utcanév, házszám)* Telefonszám* Rendelés leadása során tárolt és megadható adattípusok (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): Rendelés értéke Rendelés tételei Rendelés ideje Felhasználói megjegyzés Fizetési mód*
 
III. Definíciók:
Törvényi fogalom-meghatározások:
III.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
III.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egyvagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
III.3. különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
III.4. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. 16. életévét be nem töltött érintett esetén a törvényes képviselőjének a hozzájárulása is szükséges. III.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
III.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
III.7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemz?k (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
III.8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
III.9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
III.10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
III.11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
III.12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
III.13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
III.14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
III.15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;
III.16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
III.17. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
III.18. személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.
 
IV. Az adatkezelés célja és időtartama:
Ügyfeleink személyes adatainak kezelésének célja, hogy megrendeléseiket gyorsan, pontosan teljesítsük, adatait ne legyen szükséges minden rendelés során megadnia, valamint elegendő és pontos információkkal segítsük a kiszállítást bonyolító partnereinket. A www.penzz-impex.hu keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásához a következő célokra használja fel az adatokat az adatkezelő: A Felhasználók magatartásának megfigyelése a weboldal teljes körű használata érdekében, illetve a weboldal gördülékenyebb, gyorsabb rendelés leadásának érdekében, továbbá a Felhasználó számára legkedvezőbb ajánlatokról való tájékoztatás érdekében történik. A honlap által használt cookie-k: Amikor Ön a www.penzz-impex.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A weboldalunkona Google Analytics általhasznált cookie-k (sütik) működnek,melyek működésérea Googleadatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).
Az adatkezelés időtartama 5 év.
 
V. Továbbított adatok:
http://penzz-impex.hu-n elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok -felhasználó neve, e-mail címe, szállítási címe, telefonszáma, fizetés módja, megjegyzés – továbbítása a dolgozó munkatársak felé.
 
VI. Személyes adatok kezelésének a jogalapja:
Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja, amely szerint önkéntes hozzájárulás alapján történik az adatkezelés. Felhasználóink kizárólag saját személyes adatait adhatják meg regisztráció és rendelés leadása során, azonban a megadott adatok hitelességét nem ellenőrizzük. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Kizárólag a 16. életévüket betöltött személyek jogosultak személyes adataikat megadni a www.penzz-impex.hu-n történő regisztráció és rendelés leadás esetén.
 
VII. Felhasználók jogai:
Az adatkezelő a Felhasználó kérésére köteles tájékoztatást adni személyes adatainak kezeléséről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását Az adatkezelő a kérelem beérkezett napjától számított 25 (huszonöt) napon belül írásban tájékoztatást ad. Az adatkezelőtől az info@penzz-impex.hu e-mailcímen kérhető tájékoztatás. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
VIII. Fizetéssel kapcsolatos információk:
Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával vagy OTP SZÉP kártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. IX. Adatvédelmi incidensek kezelése Adatvédelmi incidensnek minősül a www.penzz-impex.hu weboldal által kezelt adatok olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket. Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet.
 
XI. Jogérvényesítési lehetőségek:
Az Üzemeltető adatkezelője mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem felel meg adatkezelésünk, úgy kérjük, írjon nekünk
az info@penzz-impex.hu e-mail címre. Az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bíróságnál.
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25) jár el.